ഇരിക്കൂര്‍ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം സമാപിച്ചു... ഫലങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ 'മത്സരഫലങ്ങള്‍' എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക... പോയിന്റ് നില അറിയാന്‍ 'സ്കോര്‍ നില' എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക...
വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍... വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...

Saturday, 29 November 2014

ഉപജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം സമാപിച്ചു.......
വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍....! 
ഫലങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ മത്സരഫലങ്ങള്‍ എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക... 
വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച പോയിന്റ് അറിയാന്‍ 'സ്കോര്‍ നില' എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക...

No comments:

Post a Comment